top of page

บทสำภาษณ์ คุณอ๋อ จากนิตยสาร "รักลูก" ค่ะ Interviewing Mrs. Aor from “Rak-Luke” Aor 小姐跟 “Ra

คุณอ๋อคิดว่าการเลี้ยงลูกให้มีศีลธรรม และสอนให้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก "การใส่ใจครอบครัว สอนสิ่งเล็กๆน้อยๆ อ๋อมองว่าสำคัญที่สุด เพราะเรื่องเล็กๆ นำไปสู่เรื่องใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตค่ะ"

Ms. Aor thinks that teaching son to have moral and know what they should or should not do are the things that have to teach since they are young. “In my opinion, paying attention to family and teaching some little things are very important because all these little things will be important in the future.”

Aor 小姐觉得养孩子让他们有道德和教他们知道什么事该不该做是要从小时候教他们。“我觉得关心家庭,教小事是最重要的。因为在未来时,小事可以当大事的。”

From little things to be the important rough

I have done many things in my life such as being insurance sales, manager of real estate business, and Toyota Pretty in 2006. Although Ms. Siranee Promsri (Aor) is pregnant, she is Brand Manager and advertising model also. She hasn’t defective to take care of her son, baby in womb and herself.

从小事成大条路

通过各种工作的生命,比如卖保险,房地产业务的经理,当 Toyota Pretty 2006年等等。虽然现在 Miss Siranee Promsri (Aor 小姐)在怀孕,但她还在当品牌经理和广告模特。她还照顾好第一孩子,在肚子里的孩子和她自己。

Name: Siranee Promsri (Aor)

Age: 31

Occupation: Brand manager of COCORO HANAKO and advertising model

Pregnancy age: 33 weeks

Personality: Make everything easy, always find an opportunity and flexible

Favourite activity: Traveling with family

Health tips: Eat healthy and use products that suit for yourself

Taking care of children tips: teach them in little things, don’t overlook of those things

She is mother with one child and one in womb. She is not only beautiful and has lot of ability, but also has guideline in business by her family.

“ My family has own business so I always see how it works. I personally like in marketing but I always find new challenging things.” Ms. Aor said that all of these come from her personality. “I like to find new things from internet. When I go to department store, I always observe other behaviour, trend of society, and always questioning why they dress or use like these.”

Ms. Aor has known her husband only six months and then they married because she think that she already meet the one who has same goal. “He is persistently and taking care of children. The way to taking care of children is same as me so it easily decided.” Ms. Aor said.

Ms. Aor has used skin care since she was kindergarten. Even though she always takes care of herself seriously, she also faced problems during pregnancy.

“ I think the importance is finding something that suitable with you, no need to be expensive. Taking care of eating and obey doctor are best thing because doctor will give Folate, Calcium and Zinc to eat.”

Beauty business woman image of Miss Aor with strictly taking care of children is not herself at all.

“ I don’t think that my baby is innocent but I think that he is one person who sees, listens and understands what I talk and do even though he is a kid. I usually use reason with my children that what this is good or not good, and not divide among older and younger brother. I will teach them to share and take care of each other, not just only older brother have to take care of younger brother or sacrifice.”

Mother or father can’t specify everything for children. Some little thing have to let them do it but if some things that have effect with others, we have to take part of it. Another same thinking of Miss Aor and her husband is to inherit business. “ If children don’t interested to continue it, we won’t let them do and heir other people to manage it, but they have to survive and don’t make trouble to others.”

Miss Aor thinks that take care of children to have moral and teach them what should or shouldn’t do are the things that have to teach them since they are young. “Paying attention with family although little things is the most important because all of these little things will be important things in the future.”

姓名:Siranee Promsri (Aor )

年龄:31岁

工作:COCORO HANAKO 经理和广告模特

孕龄:33周

人性:放松,不麻烦,一直找机会,每个情况都可以灵活

喜欢的活动:跟家庭去旅游

健康伎俩:吃好东西,用陪自己的产品

养孩子的伎俩:连小事也教他,不要俯瞰

带Ryo一起工作

家庭的空闲时间

用COCORO,没有妊娠纹。

一个孩子的妈妈,还有在怀孕一个。她不但很美和有能力,而且还有经营方针从她的家庭。“我的家庭有生意,所以我一直从家族企业学习。 我自己比较喜欢销售和营销,但我总是找挑战性的事情。” 她说创新是从她的特性。 “我总是喜欢在网上找新知识。去广场时,我观察别人的表现,社会流动,也想为什么他们穿这样衣服或者用这样东西。”

我跟我的老公认识了六月才结婚,因为我见了跟我有一样的目的。 “他是坚持的人也是关心孩子的男人,包括养孩子的方法也跟我一样,所以就容易决定。”

连Aor小姐照顾好自己,从小的时候就用护肤霜,她在怀孕时还遇到问题。“我觉得找什么是适合自己是最重要的,不管是贵的东西。饮食护理,服从医生就好了因为医生给我吃叶酸,钙和铁。

企业形象像她跟严格照顾孩子的方法真不是她

“我从来没想孩子是无辜的。我觉得他是一个人我们说,我们做什么,她听得见,看得到虽然他是孩子,他也懂得。” 我的想法对孩子表情是用理性的,为什么做这样好,为什么做这样不好和没有兄弟之间的界线。“我一直教他们要互相照顾,不是要牺牲或者只是哥哥要照顾弟弟的。”

当父母不可以给他们决定所有的事,小事应该让他们自己管理,但大事对影响别人的话就应该帮助他们觉解的。Aor 小姐和她的老公还有一样的想法就是事业继承。 “如果孩子没有能力做生意的话就不让他做。如果他不喜欢这种的业务或者他有自己的方法,我们就聘请别人来管理,但他要照顾好自己,不麻烦别人。”

Aor 小姐觉得养孩子让他们有道德和教他们知道什么事该不该做是要从小时候教他们。“我觉得关心家庭,教小事是最重要的。因为在未来时,小事可以当大事的。”

แท็ก:

Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page